Portail Substances Chimiques

Potassium hexafluoroarsenate  

CAS : 17029-22-0
Synonymes : Arsenate(1-), hexafluoro-, potassium;Hexaflurate;Nopalmate;Potassium fluoroarsenate(V) (KAsF6);Potassium hexafluoroarsenate(1-);Potassium hexafluoroarsenate(V).

Créé le: 19/07/2016

Mise à jour le: 19/07/2016