Portail Substances Chimiques

4-Nonylphenol, ethoxylated  

CAS : 26027-38-3
Synonymes : ADVANTAGE 24;alpha-(4-nonylphenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl);Glycols, polyethylene, mono(p-nonylphenyl) ether;macrogol nonylphenyl ether;N-9;nonoxinol;Nonoxynol;Nonoxynol 12;Nonoxynol-10;Nonoxynol-12;Nonoxynol-13;Nonoxynol-15;Nonoxynol-2;Nonoxynol-20;Nonoxynol-30;Nonoxynol-4;Nonoxynol-40;Nonoxynol-6;Nonoxynol-7;Nonoxynol-8;...

Créé le: 19/07/2016

Mise à jour le: 06/06/2017